ముగించు

ఎ.యెన్.యం లుకురుపాం

ANMS of Kurupam
PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number
NEELAKANTAPURAM NEELAKANTAPURAM M.SUJATHA 9492274171
NEELAKANTAPURAM NEELAKANTAPURAM B.JANAKI 9440086784
NEELAKANTAPURAM D.L.PURAM T.JYOTHI 9492303821
NEELAKANTAPURAM D.L.PURAM M.SANTHI 9441204909
NEELAKANTAPURAM JARADA B.SARSWATHI 9441836681
NEELAKANTAPURAM JARADA P.SUVARNA 9494255386
NEELAKANTAPURAM PODI A.SUKHAVASI 9493707170
NEELAKANTAPURAM PODI P.SWARNAKUMARI 9490687640
NEELAKANTAPURAM VOOSAKONDA A.SARADHA 8985912705
NEELAKANTAPURAM VOOSAKONDA N.RAMADEVI 9491594303
NEELAKANTAPURAM TOMPALAPADU T.URVASI 9490537542
NEELAKANTAPURAM TOMPALAPADU P.MALLESWARI 8500327680
MONDEMKHALLU mondemkhallu K.Adhilaxmi 6380563521
MONDEMKHALLU mondemkhallu H.jyothi 9493714276
MONDEMKHALLU kondabardi B.Sumalatha 9491413924
MONDEMKHALLU kondabardi R.Aruna 8985169432
MONDEMKHALLU G.Sivada P.Bharathi 9494771590
MONDEMKHALLU G.Sivada B.SAVATHRAMMA 9494011841
MONDEMKHALLU P.GOTTILI K.VIJAYAKUMARI 8985158572
MONDEMKHALLU P.GOTTILI B.KRISHNAVANI 9440894360
MONDEMKHALLU VALASABALLARU P.HYMAVATHLI 9494771825
MONDEMKHALLU VALASABALLARU P.GEETHA 9440295240
MONDEMKHALLU GUMMA P.CHANAMI 9493436203
MONDEMKHALLU GUMMA B.MANGAMMA 9441332804