ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు ఎస్ కోట

ANMS of SrungavarapuKota
PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number
KOTTAM KOTTAM V.PADAMAVATHI 8985904836
KOTTAM KOTTAM B.NIRMALA 8897342281
KOTTAM S.R.PURAM G.NAGARATNAM 9491763470
KOTTAM ALUGUBILLI V.MANAGA 9492856127
KOTTAM ALUGUBILLI R.ESWARAMMA 9492454435
KOTTAM S.G.PETA VV LAXMI 8374932336
KOTTAM S.G.PETA TS KALAVATHI 8247803966
KOTTAM DHAVARAM B.RADHAKUMARI 9492022842
KOTTAM DHAVARAM M.YERUKULAMMA 9492736434
KOTTAM S.KOTA I,K.RAMADEVI 9603480406
KOTTAM S.KOTA I,A.JAYASREE 9603479122
KOTTAM S.KOTAII CH.V.PRABHAVATHI 9063023245
KOTTAM S.KOTA – II K.BALAMANI 9492017522
KOTTAM PUNYAGIRI R.RAVANAMMA 9949363331
KOTTAM PUNYAGIRI MVS BHANU 9704808073
KOTTAM SEETAMPETA B.DEMUDAMMA 9959135172
KOTTAM SEETAMPETA K.ESWARAMMA 9490544541
KOTTAM P.K.PALLI CH.RAMALAXMI 9491760498
KOTTAM P.K.PALLI B.TRINADHAMMA 9959234917
KOTTAM KRISHNAPURAM P.JAGADESWARI 9290166566
KOTTAM T.B.VARA SK.AMMAJHAN 9701649619
KOTTAM T.B.VARA G.SIMHACHALAM 8008539634