ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు గంట్యాడ

ANMS of Gantyada
PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number
Gantyada Gantyada CH.JAYA 9491761115
Gantyada Gantyada CH.BHAVANI 7382343467
Gantyada BUDATHANAPALLI B.SANTHA 9704475653
Gantyada BUDATHANAPALLI G.HEMALATHA 9492544811
Gantyada NEELAVATHI T.SANTHAKUMARI 9491355730
Gantyada NEELAVATHI K.SAROJINI 9502020281
Gantyada JGGAPURAMA K.RANI 9618805727
Gantyada JGGAPURAMA G.GANGALAXMI 9515614571
Gantyada RAMAVARAM P.NARAYANAMMA 7287858952
Gantyada RAMAVARAM G.LAXMI 9949537452
Gantyada SIRIPURAM T.GOPALAMMA 9492448763
Gantyada SIRIPURAM SK.NOORJHAN BIBI 9966954800
Gantyada VASANTHA K.LAXMI 9494324884
Gantyada VASANTHA G.SURYAKUMARI 7382069927
Gantyada LAKKIDAM V.V.LAXMI 6300883078
Gantyada LAKKIDAM G.SUJATHA 7893403726
Gantyada KORLAM Y.NAGALAXMI 9550870011
Gantyada KORLAM L.VIJAYALAXMI 9492589121
P.M.Palem P.M.Palem K.Varalaxmi 9490678918
P.M.Palem P.M.Palem A.Chandrakala 7989065353
P.M.Palem PSR.Puram N.lathadevi 8790094403
P.M.Palem PSR.Puram L.Bhudevi 7382288897
P.M.Palem Vasadi R.Venkatalaxmi 9866901411
P.M.Palem Vasadi K.Venkatalaxmi 9010833727
P.M.Palem Boangi V.Kalavathi 9441417313
P.M.Palem Boangi VVS.Eswaramma 9701151724
P.M.Palem Thatipudi P.Suryadamma 8340829068