ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు గజపతినగరం

9542445572

ANMS of Gajapathinagaram
PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number
MARUPALLI MARUPALLI G.KRISHNAVENI 9490029138
MARUPALLI MADHUPADA A.SATYAVATHI 9398076344
MARUPALLI MADHUPADA B.SANDHYA 9966482453
MARUPALLI PURITIPENTA BSR.LAKSHMI 9542019497
MARUPALLI PURITIPENTA K.RAMANAMMA 9704003749
MARUPALLI GANGACHOLAPENTA B.UMA 9440524782
MARUPALLI GANGACHOLAPENTA CH.PADMA 7989846305
MARUPALLI KONISA SAU.BHEGUM 8919368435
MARUPALLI KONISA P.PRABHAVATHI 9963065372
MARUPALLI S.LINGALAVALASA B.SUGUNAMMA 9701282597
MARUPALLI S.LINGALAVALASA G.KALAVATHI 9701800358
MARUPALLI ZINNAM K.ADILAXMI 9491277472
MARUPALLI ZINNAM K.APPALARAJU 7989742848
MARUPALLI MUTCHERLA K.PAPAMMA 8106759269
MARUPALLI MUTCHERLA P.KALAVATHI 7731052604
MARUPALLI LOGISA B.BANGARAMMA 8367270991
MARUPALLI GAJAPATHINAGARAM G.SATYAVATHI
MARUPALLI GAJAPATHINAGARAM K.ESWARAMMA 9703454727