ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు గరివిడి

ANMS of Garividi
PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number
Bondapalli(g) Bondapalli Y.Damayanthi 9542318902
Bondapalli(g) Kapusambam V.Lakshmi 9201292017
Bondapalli(g) Kapusambam V.Asteerna 8985692202
Bondapalli(g) Vedullavalasa K.Rajeswari 9398953725
Bondapalli(g) Vedullavalasa M.Devi 9441874551
Bondapalli(g) Kumaram M.Varalakshmi 9951900511
Bondapalli(g) Kumaram K.Koteswaramma 8500630235
Bondapalli(g) Garugubilli B.Janakamma 9490838701
Bondapalli(g) Garugubilli Md. Haseena 7981033665
GARIVIDI GARIVIDI-I KALLURI.VENKATA DURGA 9951519659
GARIVIDI GARIVIDI-I D.MANGAMMA 7396763822
GARIVIDI GARIVIDI-II UJJURU.ESWARAMMA 9491036455
GARIVIDI GARIVIDI-II S.PARVATHAMMA 9640389734
GARIVIDI KONDAPALEM D.SARASWATHI 8885308399
GARIVIDI KONDAPALEM D.VIJAYALAKSHMI 9959439939
GARIVIDI KONDAPALEM T.KRISHNAVENI 9959375351
GARIVIDI THONDRANGI K.PADMAVATHI 9491761245
GARIVIDI THONDRANGI D.JAYALAKSHMI 7993864596
GARIVIDI REGATI Y.KUMARI 9502169249
GARIVIDI REGATI P.VASANTHA KUMARI 9010551609
KONURU KONURU N.V.SURYAKUMARI 9912275268
KONURU KONURU CH.SEETHARATNAM 9381093060
KONURU SIVARAM G.SREEDEVI 9703808391
KONURU SIVARAM P.THIRUMALESWARI 9542766911
KONURU G.MULAGAM K.GEETHARANI 9640785128
KONURU G.MULAGAM B.UMAMAHESWARI 8639019809
KONURU THATIPUDI P.SURYAKUMARI 7382698795