ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు జియ్యమ్మవలస

ANMS of Jiyyamvalasa
PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number
JIYYAMMAVALASA DANGABADRA M P PADMAVATHI 9491799573
JIYYAMMAVALASA DANGABADRA K GOWRISWARI 9491978471
JIYYAMMAVALASA GT WADA N ESTHERU 9490678039
JIYYAMMAVALASA G T WADA Y PADMAVATHI 9490489301
JIYYAMMAVALASA JIYYAMMAVALASA M DAMAYANTHI 9701608291
JIYYAMMAVALASA P TUMBALI B RAMANAMMA 9505292735
JIYYAMMAVALASA P TUMBALI P.Bodamma 9494170191
JIYYAMMAVALASA CHINAMERANGI V YAMUNA 9849487113
JIYYAMMAVALASA CHINAMERARI R PALLAVI 9704647161
JIYYAMMAVALASA BJ PURAM P SIMHACHALAM 9676019674
JIYYAMMAVALASA B J PURAM M PARVATHI 9912084846
JIYYAMMAVALASA PARAJAPADU V BANGARAMMA 9492620220
JIYYAMMAVALASA PARAJAPADU G M MALATHI 9908287139
JIYYAMMAVALASA GAVARAMPETA D SATYAVATHI 8374803049
JIYYAMMAVALASA GAVARAMPETA S DURGA 9492546965
JIYYAMMAVALASA SINGANAPURAM R GANGA 9704982646
JIYYAMMAVALASA SINGANAPURAM Y YESODA KUMARI 9441030350
R.R.B.PURAM R.R.B.PURAM S.VIJAYA 9494771734
R.R.B.PURAM R.R.B.PURAM A.ANNAPURNA 7337227189
R.R.B.PURAM K.CHILAKAM P.VIJAYALAKSHMI 9948084186
R.R.B.PURAM K.CHILAKAM B.RAMUDAMMA 9704839212
R.R.B.PURAM T.K.JAMUMU R.USHARANI 9494720822
R.R.B.PURAM T.K.JAMUMU M.BHAVANI 9494326274
R.R.B.PURAM KURUPAM B.ANASUYA 9440926081
R.R.B.PURAM KURUPAM D.PADMA 8978396659