ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు డెంకాడ

ANMS of Denkada
PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number
Denkada Denkada Ch.Aruna Kumari 9492590201
Denkada Denkada R. Ganga Bhavani 7013818178
Denkada Pedatadiwada K.Hemalatha 8500266282
Denkada Pedatadiwada K.Usha Jyothi 8309860448
Denkada Singavaram S.Ravanamma 8919945961
Denkada Singavaram PVLS Devi 9542035707
Denkada Bantupalli V.V.Lakshmi 7842137915
Denkada Bantupalli M.Paidi Raju 9701383379
Denkada Akkivaram T.Kumari 8639760927
Mopada Mopada K.Usha 9441307203
Mopada Mopada Ch.Maheswari 9491860697
Mopada Modavalasa V.Vijayakumari 9440295749
Mopada Modavalasa V.Venkatalaxmi 9885693755
Mopada Jonnada V.Lalitha 9963794328
Mopada Jonnada ERN.Sandya 9491572802
Mopada Boddavalasa P.Ramayyamma 8074464764
Mopada Boddavalasa P.Sanyasamma 9490743892
Mopada Raghumanda GMV.Chamundeswari 8074519980
Mopada Raghumanda K.Ramanamma 9959615144