ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు తెర్లాం

ANMS of Therlam
PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number
PERUMALI PERUMALI K.MANGAMMA 8500100152
PERUMALI PERUMALI P.RANGADEVI 9908601868
PERUMALI KAGAM M.G.CHANDRALAXMI 8008743155
PERUMALI KAGAM K.SAVITRI 9010389270
PERUMALI NEMALAM G.BHAVANI 8500338547
PERUMALI NEMALAM B.CHANDANA 9703257663
PERUMALI CHUKKAVALASA P.RAMALEELA 9515759291
Therlam Therlam B.Venkatamma 9642697494
Therlam Nandigam G.Chinnatalli 9494781141
Therlam Nandigam P.Vijayalaxmi 9618498267
Therlam Nandabalaga S.Arunakumari 9502705383
Therlam Nandabalaga N.Padmavathi 9985887921
Therlam Locharla M.Appalamma 9573632415
Therlam Locharla V.Prabhavathi 9505126257
Therlam Sathiwada K.Sathyavathi 9618640690
Therlam sathiwada B.Laxmi 9542880586
Therlam Kunayavalasa K.Ramanamma 9160048868
Therlam Kunayavalasa T.Laxmi 9963905825