ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు పాచిపెంట

ANMS of Pachipenta
PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number
GNPETA GNPETA N.KRISHNA 9652695576
GNPETA GNPETA B.HEMALTHA 6304404029
GNPETA PANCHALI J.SEETHA 6301815232
GNPETA PANCHALI V.ANNAPOORNA 7382241591
GNPETA MOSURU E.GRACE 9440156072
GNPETA MOSURU K.PADMA 9573305531
GNPETA MATUMURU M.LAKSHMI 9133170730
GNPETA MATUMURU I.SIMCHALAM 8500394591
GNPETA MKANCHURU M.SUMATHI 8500189586
GNPETA MKANCHURU K.CHINNAMMI 7702479315
GNPETA THANGLAM K.MANGAMMA 9393136301
GNPETA THANGLAM CH.SETHA 9948717895
GNPETA VETAGANIVALASA KV LAXMI 8374848162
GNPETA VETAGANIVALASA N.LAXMI 8985437212
Pachipenta Pachipenta D.Indira 7893237031
Pachipenta Pachipenta Ch.Roopa 9052358312
Pachipenta Kesali D.Kamesawari 8639064280
Pachipenta Badnaikavalasa S.Lakshmi 9493311651
Pachipenta Kothavalasa S.R.T.P.Jothimanjiri 9492929892
Pachipenta Kothavalasa D.Ramuluamma 8985714106
Pachipenta Panukuvalasa J.Nirmala 7382691416
Pachipenta Panukuvalasa Ch.Leela 8328409192
Pachipenta Gairammapeta K.Bagyam 9494716808
Pachipenta Gairammapeta B.Laxmi 9985610197
Pachipenta P.konavalasa S.Sasamma 7799580298
Pachipenta P.konavalasa P.Punnamma 8985774370
Pachipenta V.S.N.Puram A.Vijaya 9182833630
Pachipenta V.S.N.Puram T.Padma 7981480172