ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు పార్వతీపురం

ANMS of Parvathipuram
PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number
Bandaluppi Bandaluppi S.Rajamani 9182060799
Bandaluppi Bandaluppi S Ravanamma 6302579109
Bandaluppi Jamadala A.Aruna 9908474022
Bandaluppi JAMADALA B.Dhana lakshmi 9492027653
Bandaluppi Narisipuram P.Prabha 9502734297
Bandaluppi Narsipuram M.Swathi 7981678652
Bandaluppi Balagudaba P.Vijaya 9502033423
Bandaluppi Balagudaba G.Majji ratnam 8985389116
Bandaluppi Addapuseela BV.Nirmala 9381459756
Bandaluppi Addapuseela J.Vijaya 7780234641
Dokiseela Dokiseela b.pushpa 9182513248
Dokiseela Dokiseela npvs.laxmi 9949656266
Dokiseela GOCHEKKA A.suryakumari 8985909400
Dokiseela GOCHEKKA g.shyamala 9490758004
Dokiseela TALLBURIDI m.sridevi 9949658453
Dokiseela TALLBURIDI m.swarnalatha 8096170906
Dokiseela GANGAPURAM g.venkatamma 7981994780
Dokiseela GANGAPURAM bk.ushalatha 6303483815
Dokiseela K.MULAGA d.polamma 9603319916
Dokiseela K.MULAGA B.laxmi 9908287110
pedabondapalli pedabondapalli K.v.Bhavani 9440468837
pedabondapalli pedabondapalli D.Suma 9494919135
pedabondapalli krishnapalli S.Kamala kumari 9948620032
pedabondapalli krishnapalli S.k.Nurjahan 8978625994
pedabondapalli Chinamariki K.Adi Lakshmi 9652723158
pedabondapalli Chinamariki Ch.Krishnaveni 9652616089
pedabondapalli M.R.Nagaram P.Lakshmi 9492450945
pedabondapalli M.R.Nagaram Y.Usha 8331034884
pedabondapalli Addurivalasa S.Lakshmi 8331034863
pedabondapalli Addurivalasa D.Nirmala 9912023327