ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు బలిజిపేట

table>

ANMS of Balijipeta PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number Arasada Arasada M.GOWRIDEVI 9652892979 Arasada Arasada Smt.Kannamreddy Varalakshmi 9010457577 Arasada barli R ANASUYA 9494168041 Arasada barli Alajangi Bala 9010995837 Arasada Subhadra R VINODINI 9440399236 Arasada Subhadra Bonakala Damayanthi 9441351736 Arasada Mirthivalasa Y PADMAVATHI 9492929611 Arasada Mirthivalasa Datti Venkata Ramanamma 9491763800 Arasada Vengapuram S GOWREESWARI 9491154595 Arasada Vengapuram Kotnana Anasuyamma 9491320920 Arasada Ajjada R. PADMA 9491036646 Arasada Ajjada Vangapandu Suseela 9492748395 BalijiPeta Balijipeta K.Sanyasamma 9177226347 BalijiPeta NarayanaPuram A.BinduNagamani 9849516881 BalijiPeta NarayanaPuram K.Easwaramma 7382300858 BalijiPeta PedaPenki S.Sarojini 7093406502 BalijiPeta ChilakalaPalli Ch.UdhayaKumari 8106657688 BalijiPeta ChilakalaPalli K.Lakshmi 8096518915 BalijiPeta Vantaram S.Satyavathi 9492591770 BalijiPeta Vantaram A.Nagamani 9491321390 BalijiPeta PeddimPeta M.Saraswatamma 9573912257 GALAVILLI GALAVILLI M KRISHNAVENAMMA 9000017120 GALAVILLI GALAVILLI N PRASHANTHI 8186885812 GALAVILLI GANGADA P MARIYA 9491125741 GALAVILLI GANGADA G NIRMALAKUMARI 9505162887 GALAVILLI UDDAVOLU V KALAVATHI 9912991207