ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు మెరకముడిదాం

ANMS of Merakamudidam
PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number
GARBHAM GARBHAM S.S.S.VARALAXMI 9491572806
GARBHAM BHYRIPURAM M.RAMALAXMI 6281162716
GARBHAM BHYRIPURAM D.SWARNALATHA 9492593051
GARBHAM BUDARAYAVALASA CH.RAMANAMMA 9491769663
GARBHAM BUDARAYAVALASA S.GANGAMMA 9505487301
GARBHAM BILLALAVALASA R.NANAMMA 8897836355
GARBHAM BILLALAVALASA K.RAMALAXMI 9492590026
GARBHAM IPPALAVALASA M.TOWDAMMA 9000833476
Merakamudidam Merakamudidam G.Kanaka Durga 9553033809
Merakamudidam Merakamudidam B.Ravanamma 9441154822
Merakamudidam Vootapalli G.Rajamani Patnaik 9494166057
Merakamudidam Vootapalli K.Parvathi 9500339014
Merakamudidam Uttaravalli M.Parvathi 9492618398
Merakamudidam Somalingapuram B.Sivalakshmi 9381332756
Merakamudidam Sathamvalasa Y.Nirmala 9440289654