ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు రామభద్రపురం

ANMS of Rambhadrapuram
PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number
Arikathota Arikathota K.SURYAKALA 9989368934
Arikathota Arikathota G.MANGAMMA 9492543567
Arikathota Duppalpudi K.RATNAMMA 9492015182
Arikathota Duppalapudi S.GOWREESWARI 9492589970
Arikathota Kondakenguva P.GOWRAMMA 9701130013
Arikathota Kondakenguva A.TIRUPATAMMA 9494594269
Arikathota Kotasirlam M.NEELAVENI 9490562576
Arikathota Kotasirlam P.PADMAVATHI 8500191591
Arikathota Naiduvalasa G.JAYALAKSHMI 9491035632
Arikathota NAIDUVALASA G.DHMAYANTI 9490235860
Ramabhadrapuram R B Puram I A.Bhavani 9441705401
Ramabhadrapuram R B Puram I N.Hymavathi 9676341974
Ramabhadrapuram R B Puram II B.Lakshmi 8341263308
Ramabhadrapuram R B Puram II D.Satyavathi 8712374548
Ramabhadrapuram Tarapuram G.Ramalakshmi 9704593706
Ramabhadrapuram Tarapuram M.Bharathi 8008763547
Ramabhadrapuram Kottakki S.Saraswathi 9553330404
Ramabhadrapuram Kottakki K.Neeraja rani 8897258868
Ramabhadrapuram Rompalli G.Radhamma 9494011428
Ramabhadrapuram Rompalli K.Kedareswari 8096107720