ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు వేపాడ

ANMS of Vepada
PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number
VEPADA Vepada-II Smt K Vara Lakshmi 9010060539
VEPADA CH Dungada Smt G appayyamma 8096222942
VEPADA Vavailapadu-I Smt M Eswaramma 9701287364
VEPADA Vavilapadu-II Smt K Gowri Lakshmi 9701491533
VEPADA N K R Puram-I Smt B Lakshmi 9502598659
VEPADA NKR Puram-II Smt J Venkata Lakshmi 9948308583
VEPADA,Banadi-I Smt P LAKSHMI 9533179374
VEPADA,Banadi-II Smt G Santhoshi 9603519135
VEPADA K R Peta-I Smt V S Bhavani 9849814979
VEPADA K R Peta-II Smt P Santhoshi 9948961101
VEPADA Vallampudi-I Smt B Eswaramma 8333856901
VEPADA Vallampudi-II Smt B Govindamma 8179142369
VEPADA A S Peta-I Smt N Atchayyamma 8985905173
VEPADA Gudivada-II Smt N Devi 9392367424
Boddam Boddam B.Ramanamma 9701647494
Boddam Boddam V.Subhadra 9492016561
Boddam Sompuram D.Demudamma 8985172361
Boddam Sompuram B.Swapna Kumari 8184964162
Boddam Golzam R.Chinnathalli 9912441265
Boddam Golzam G.Chandramma 9640971426
Boddam Thimidi M.v.Krishna Veni 9704274678
Boddam Thimidi K.Gopamma 9494919837
Boddam Veeranarayanam T.Padmavathi 9704809068
Boddam Veeranarayanam M.Kumari 9494326788
Boddam SSR Puram N.Madhavi 9492894842