ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు సాలుర్

ANMS of Salur
PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number
Mamidipalli Mamidipalli P.Seetha 9912634778
Mamidipalli Mamidipalli A.Sireesha 9492014155
Mamidipalli Kandulapadam M.Pentamma 9676637817
Mamidipalli Kandulapadam S.Paripurna 9494013441
Mamidipalli Kharasuvalasa B.Sujatha 9441158517
Mamidipalli Kharasuvalasa P.Laxmikumari 8096045998
Mamidipalli Kurmarajupeta S.Rajyalaxmi 9490459835
Mamidipalli Kurmarajupeta V.Neeraja 9493153669
MARUPALLI MARUPALLI G.BHAGYALATHA 8995029187
THONAM THONAM S.PARVATHI 6281050748
THONAM THONAM B.VARALAXMI 6281690791
THONAM MARIPALLI K.JAMUNA 9494525298
THONAM MARIPALLI G.NARAYANAMMA 6281421617
THONAM KURUKUTTI S.RENUKA 9603104306
THONAM KURUKUTTI B.SAVITHRAMMA 8331895880
THONAM SARIKA K.SIMHACHALAM 9491036752
THONAM SARIKA S.SANYASAMMA 9640699688
THONAM P.CHENNERU K.PARVATHI 6281543606
THONAM P.CHENNERU B.SANGEETHA 9553847905
Baguvalasa baguvalsa U SEETHAMMA 8179622631
Baguvalasa baguvalsa U LAXMI 9640597679
Baguvalasa laxmipuram S LAXMI 6302655254
Baguvalasa laxmipuram B RAJYALAXMI 7799829545
Baguvalasa pedaborabanda G NANI 9000261926
Baguvalasa pedaborabanda Y VENKATALAXMI 9160194335
Baguvalasa sivarampuram S SUGUNA 9701608161
Baguvalasa sivarampuram U SUSEELA 6304216701