ముగించు

గుమ్మలక్ష్మీపురం పంచాయితీ కార్యదర్శులు

పంచాయితీ పేరు కార్యదర్శుల పేర్లు మొబైల్ నెంబర్
మండ సి హెచ్ నరసింహులు 8639388470
రెళ్ళ డి నాగరాజు 8985913547
లుంబేసు డి నాగరాజు 8985913547
నంద్రుకోన డి వి ఎస్ వి ఎస్ నాయుడు 8333932719
కొండవాడ జి గజలక్ష్మి 9490200510
లక్కగూడ జి గజలక్ష్మి 9490200510
పెదఖర్జా యం డి రఫీ 9490541685
తాడికొండ యం డి రఫీ 9490541685
బీరుపాడు మంతిని సత్యం నాయుడు 7780420941
ఎల్వినపేట మంతిని సత్యం నాయుడు 7780420941
గోఇపాక పి తారకరామారావు 9440435344
చేముడుగూడ పి భీమయ్య 9494779273
దుమ్మంగి పి భీమయ్య 9494779273
బాలేసు పి రాము 9494600130
దుద్దుఖల్లు పి రాము 9494600130
చపరైబిన్నిడి పి సంజీత్ 9491028391
నేల్లికేక్కువ పి సంజీత్ 9491028391
కేదారిపురం పి సోమసంకరరావు 9492451647
వంగర పి సోమసంకరరావు 9492451647
జి ఎల్ పురం పి సూరిబాబు 9441357355
జార్న ప్రసన్నకుమార్ చౌదరి 9441957819
రాయగడ జమ్ము ప్రసన్నకుమార్ చౌదరి 9441957819
ఇరిడి ఆర్ సిమ్మయ్య 9441351019
వనకబడి ఎస్ వి చంద్రశేఖర్ 7382327804
చినఘీసాడ వై కిషోర్ 8985385228
కుక్కుడి వై కిషోర్ 8985385228
పి అమిటి వై కిషోర్ 8985385228