ముగించు

చీపురుపల్లి పంచాయితీ కార్యదర్శులు

పంచాయితీ పేరు కార్యదర్శుల పేర్లు మొబైల్ నెంబర్
అలజంగి బోని విసాలక్ష్మి 9948870848
ఇటకర్లపల్లి బోని విసాలక్ష్మి 9948870848
చీపురుపల్లి దేసేట్టి శ్రీనివాసరావు 9490498868
గొల్లలపాలెం జి ఆర్ ఎల్ మూర్తి 9492610629
పేరిపి జి ఆర్ ఎల్ మూర్తి 9492610629
పర్ల జి ఆర్ ఎల్ మూర్తి 9492610629
గొల్లలములగం కిల్లాడ మధు 9908678084
పెదనడిపల్లి కిల్లాడ మధు 9908678084
కరకాం నల్లమల్లి శ్రీనివాసు 7729079163
పతికాయవలస నల్లమల్లి శ్రీనివాసు 7729079163
రావివలస నల్లమల్లి శ్రీనివాసు 7729079163
పి కె పాలసవలస పిన్నింటి లక్ష్మి 9494501655
కర్లాం సకల నాగమణి 9160512589
రామలింగాపురం సకల నాగమణి 9160512589
దేవరపోదిలాం వి వి సత్యనారాయణ 9985909179
మెట్టపల్లి వి వి సత్యనారాయణ 9985909179
నిమ్మలవలస వి వి సత్యనారాయణ 9985909179