ముగించు

జామి పంచాయితీ కార్యదర్శులు

పంచాయితీ పేరు కార్యదర్శుల పేర్లు మొబైల్ నెంబర్
అట్టాడ ఎ కుర్మా రావు 9848949177
మొఖాస కొత్త వలస ఎ కుర్మా రావు 9848949177
తాండ్రంగి ఎ ఎస్ ఎస్ ఎన్ మూర్తి 8187007329
విజినిగిరి ఎ ఎస్ ఎస్ ఎన్ మూర్తి 8187007329
గొడికొమ్ము సి హెచ్ అనురాధ 9704191500
లొట్లపల్లి సి హెచ్ అనురాధ 9704191500
రామయ్యపాలెం సి హెచ్ అనురాధ 9704191500
జడ్డేటివలస డి సంద్యారాణి 8897090689
ఆర్ బి పురం డి సంద్యారాణి 8897090689
జామి జి జ్ఞానేశ్వరరావు 9490107054
జాగారం కె సుజాత 8317555136
జన్నివలస కె సుజాత 8317555136
తానవరం కె సుజాత 8317555136
అలమండ ఎన్ రమణారావు 7093868355
భీమసింగి ఎన్ రమణారావు 7093868355
కలగాడ ఎన్ రమణారావు 7093868355
కుమరాం ఎన్ రమణారావు 7093868355
సిరికిపాలెం ఎన్ రమణారావు 7093868355
అన్నంరాజుపేట నజ్మా 8247645080
చింతాడ పి వి లక్ష్మి 9603039337
లక్ష్మీపురం పి వి లక్ష్మి 9603039337
పావడ పి వి లక్ష్మి 9603039337
శాసనపల్లి ఆర్ శివకుమారి 9491928951
వి ఆర్ పాలెం ఆర్ శివకుమారి 9491928951
వెన్నె ఆర్ శివకుమారి 9491928951