ముగించు

జియ్యమ్మవలస పంచాయితీ కార్యదర్శులు

పంచాయితీ పేరు కార్యదర్శుల పేర్లు మొబైల్ నెంబర్
చినమేరంగి అల్లు రమేష్ 8309140673
పిప్పర్లబద్ర అల్లు రమేష్ 8309140673
కుదమ అసిరివాడు 7993529678
తురకనాయుడువలస అసిరివాడు 7993529678
అలమండ బెజ్జిపురం అప్పారావు 9398174832
అర్నాడ బెజ్జిపురం అప్పారావు 9398174832
అంకవరం డి సంధ్య 8096698348
పెదబుడ్డిది గొట్టాపు అప్పలనాయుడు 8247833415
చింతలబెలగం గొట్టాపు అప్పలనాయుడు 8247833415
జియ్యమ్మవలస కెంగువ రమేష్ 9440320671
బసంగి కొత్తబత్తుల రాజేష్ కుమార్ 9441605800
బొమ్మిక కొత్తబత్తుల రాజేష్ కుమార్ 9441605800
బి జె పురం కొత్తబత్తుల రాజేష్ కుమార్ 9441605800
పి టి మండ కొత్తబత్తుల రాజేష్ కుమార్ 9441605800
గవరమ్మపేట కుంబిరిక విజయకాంత్ 9182079509
టి కె జమ్ము కుంబిరిక విజయకాంత్ 9182079509
యం అల్లువాడ నిమ్మక నరేష్ 9441157987
ఇటిక నిమ్మక నరేష్ 9441157987
ప్రజాపాడు నిమ్మక నరేష్ 9441157987
తల్లడుమ్మ పలక మల్లేశ్వరరావు 9492083658
కొండచిలకం పలక మల్లేశ్వరరావు 9492083658
బిత్రపాడు పళ్ళ ప్రవీణ్ 8332081681
పెదమేరంగి పళ్ళ ప్రవీణ్ 8332081681
కుండరతిరువాడ పళ్ళ ప్రవీణ్ 8332081681
సిఖాబడి సప్ప లోకేష్ 9703684042
దంగబద్ర సప్ప లోకేష్ 9703684042
గడిసింగుపురం సప్ప లోకేష్ 9491671874
కన్నపుదోరవలస సూరి శ్రీనివాసరావు 9440980862
జోగులడుమ్మ సూరి శ్రీనివాసరావు 9440980862
తుంబలి ఉడుమల సతీష్ 9491671874
గేద్దతిరువాడ ఉడుమల సతీష్ 9491671874