ముగించు

పార్వతీపురం పంచాయితీ కార్యదర్శులు

పంచాయితీ పేరు కార్యదర్శుల పేర్లు మొబైల్ నెంబర్
నరిసిపురం జి మధుసూదన్ పట్నాయక్ 9505452569
తాళ్ళబురిడి జి మధుసూదన్ పట్నాయక్ 9505452569
పులుగుమ్మి కె స్వాతి 8639909412
కృష్ణపల్లి యం లావణ్య 6302906134
ఎల్ ఎన్ పురం యం లావణ్య 6302906134
కవిటిభద్ర జి  పకీరు 8897809733
ములగ జి  పకీరు 8897809733
వెంకటరాయుడుపేట జి  పకీరు 8897809733
సంగంవలస యం అప్పలనాయుడు 9492617762
సూడిగం యం అప్పలనాయుడు 9492617762
అడ్డపుశీల యం జగన్మోహనరావు 9381009349
చినబొండపల్లి యం జగన్మోహనరావు 9381009349
పెదబొండపల్లి యం జగన్మోహనరావు 9381009349
వెంకంపేట యం జగన్మోహనరావు 9381009349
పెదమరిక టి వి రమణ 9492194639
యం ఆర్ నగరం ఎ గణపతి 9440477154
జమ్మిడివలస బి జయప్రకాశ్ 6302956425
గోపాలపురం జి వెంకటరావు 9908685745
డొకిశీల యం ధనుంజయ నాయుడు 9490497243
జమదాల యం ధనుంజయ నాయుడు 9490497243
బండాలుప్పి పి మహేశ్వరరావు 9182133820
గంగాపురం పి మహేశ్వరరావు 9182133820
బలగుడబ ఎస్ గణపతిరావు 8919494870
పుట్టురు ఎస్ గణపతిరావు 8919494870
బుదురువాడ వి కృష్ణంరాజు 9490565026
గొచెక్క వి కృష్ణంరాజు 9490565026