ముగించు

పూసపాటిరేగ పంచాయితీ కార్యదర్శులు

పంచాయితీ పేరు కార్యదర్శుల పేర్లు మొబైల్ నెంబర్
కొప్పెర్ల ఎ జ్యోతి 9440706378
నడిపల్లి ఎ జ్యోతి 9440706378
పూసపాటిపాలెం ఎ జ్యోతి 9440706378
కె అగ్రహారం బలగ చంద్ర భూషణ్ 9666109666
కోనాడ బలగ చంద్ర భూషణ్ 9666109666
వేల్దురు బలగ చంద్ర భూషణ్ 9666109666
కోల్లయవలస డి రవికుమార్ 9533789321
కుమిలి డి రవికుమార్ 9533789321
పతివాడ డి రవికుమార్ 9533789321
సి హెచ్ అగ్రహారం డి వాసు 9849255722
లంకెలపాలెం డి వాసు 9849255722
పెరాపురం డి వాసు 9849255722
కన్నిమేల్ల యం సత్యం 9494776770
పసుపం యం సత్యం 9494776770
ఎరుకొండ యం సత్యం 9494776770
అల్లాడపాలెం యం స్వర్ణలత 9441357045
చింతపల్లి యం స్వర్ణలత 9441357045
చౌడువాడ యం స్వర్ణలత 9441357045
కనిమెట్ట ఎన్ శ్రీనివాసరావు 7032434584
గుంపం ఎస్ వి రెహమాన్ 9494526021
వెంపడం ఎస్ వి రెహమాన్ 9494526021
గోవిందాపురం వి రామారావు 9492929464
పూసపాటిరేగ వి రామారావు 9492929464
తిప్పలవలస వి రామారావు 9492929464
చల్లవానితోట  వి సత్యనారాయణ 9441450056
కందివలస  వి సత్యనారాయణ 9441450056
రెల్లివలస వి సత్యనారాయణ 9441450056