ముగించు

భోగాపురం పంచాయితీ కార్యదర్శులు

పంచాయితీ పేరు కార్యదర్శుల పేర్లు మొబైల్ నెంబర్
చేపలకంచేరు సి హెచ్ రాంబాబు 9989013326
కంచేరు సి హెచ్ రాంబాబు 9989013326
ఎ రావివలస జి సంతోషకుమార్ 9642162536
చాకివలస జి సంతోషకుమార్ 9642162536
కొండరాజుపాలెం జి సన్యాసిరావు 9963532860
ముక్కాం జి సన్యాసిరావు 9963532860
రామచంద్రపేట కె శ్రీదేవి 9177750375
ముంజేరు కె శ్రీనివాసరావు 9441749011
గుడివాడ యం ఉమాశంకరి 9866539673
తుడెం పి శ్రీదేవి 7036429520
రావాడా పి శ్రీదేవి 7036429520
భోగాపురం పి తవిటినాయుడు 9494012478
కవులవాడ పి త్రినధారావు 9440250973
నందిగం పి త్రినధారావు 9440250973
చెరుకుపల్లి ఆర్ రాంబాబు 9390393958
లింగాలవలస ఆర్ రాంబాబు 9390393958
పోలిపల్లి ఆర్ రాంబాబు 9390393958
రాజపులోవ ఎస్ మదీనావల్లి 9885446108
బైరెడ్డి పాలెం వి పుష్పలత 9676478543
దళ్ళిపేట వి రవణమ్మ 8008332792
గుడెపువలస వి రవణమ్మ 8008332792
సవరవెల్లి వి విపిన్ చంద్ర 8309905335