ముగించు

మక్కువ పంచాయితీ కార్యదర్శులు

పంచాయితీ పేరు కార్యదర్శుల పేర్లు మొబైల్ నెంబర్
దబ్బగెడ్డ అంబటి గణపతి 9491340307
డి సిర్లాం అంబటి గణపతి 9491340307
చెముడు బోయీన సీతారాం 9490221986
సన్యాసిరాజుపురం బోయీన సీతారాం 9490221986
కాశిపట్నం గట్టు భాస్కరరావు 9490827935
కోయ్యన్నపేట గట్టు భాస్కరరావు 9490827935
వెంకటా భైరిపురం గట్టు భాస్కరరావు 9490827935
బంగారువలస కంది సురేష్ 9052456933
తురుమామిడి కంది సురేష్ 9052456933
కోన నురుళ్ళ ఖాన్ 9704167068
పనసభద్ర నురుళ్ళ ఖాన్ 9704167068
ఎ వెంకంపేట పి బాలకృష్ణ 8374968789
చప్పబుచ్చంపేట పి బాలకృష్ణ 8374968789
కన్నంపేట పి బాలకృష్ణ 8374968789
మక్కువ ఎస్ శ్రీనివాసరావు 8096673313
కవిరిపల్లి సవరాల కృష్ణ 9493118526
సరైవలస సవరాల కృష్ణ 9493118526
ఎస్ పి వలస  టి సత్యనారాయణ 9885286720
శంబర టి సత్యనారాయణ 9885286720
మర్కొండపుట్టి టి జ్ఞానేస్వరరావు 8500969044
నందా టి జ్ఞానేస్వరరావు 8500969044