ముగించు

విజయనగరం పంచాయితీ కార్యదర్శులు

పంచాయితీ పేరు కార్యదర్శుల పేర్లు మొబైల్ నెంబర్
కోరుకొండ బి అవతారం 8985688280
కోరుకొండపాలెం బి అవతారం 8309031459
ద్వారపూడి డి తిరుపతి నాయుడు 7013514552
గుంకలాం డి తిరుపతి నాయుడు 7013514552
పినవెమలి కె భాస్కరరావు 9440359866
రాకోడు కె భాస్కరరావు 9440359866
మలిచెర్ల పి ఉమామహేశ్వరరావు 9441609094
సారిక పి ఉమామహేశ్వరరావు 9441609094
చెల్లూరు రంభ రవి 7702328716
కొండకేరకాం రంభ రవి 7702328716
గొల్లలపేట ఎస్ ఎస్ వి ఎస్ ఎస్ చంద్రశేఖర్ 9110748236
నారాయణపురం ఎస్ ఎస్ వి ఎస్ ఎస్ చంద్రశేఖర్ 9110748236
జొన్నవలస ఎస్ ఎస్ వి ఎస్ ఎస్ చంద్రశేఖర్ 9110748236
బియ్యాలపేట టి వి సూర్యనారాయణ 8332087129
దుప్పాడ టి వి సూర్యనారాయణ 8332087129