ముగించు

ఎస్ . సి /ఎస్ . టి బ్యాక్ లాగ్ ఎల్. జి. ఎస్ కేడెర్ యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ లిస్ట్

ఎస్ . సి /ఎస్ . టి బ్యాక్ లాగ్ ఎల్. జి. ఎస్ కేడెర్ యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ లిస్ట్
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
ఎస్ . సి /ఎస్ . టి బ్యాక్ లాగ్ ఎల్. జి. ఎస్ కేడెర్ యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ లిస్ట్

ఎస్ . సి /ఎస్ . టి బ్యాక్ లాగ్ ఎల్. జి. ఎస్ కేడెర్ యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ లిస్ట్

ఏ సమాచారం కొరకు 08922-276713 అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్, కలెక్టర్ కార్యాలయం

ఎస్.సి విభాగం వారు శ్రీ అది నారయణ గారిని 9492591938

ఎస్.టి విభాగం వారు శ్రీ టి. సిన్న రావు గారిని 9490898267 లో సంప్రదించగలరు

10/12/2018 30/01/2019 చూడు (3 MB) STBacklogLGS (2 MB)