ముగించు

సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ నియామకపు తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ నియామకపు తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ నియామకపు తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ నియామకపు తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా. ఈ జాబితా యందు ఏదేని అభ్యంతరములు తెలుపదలచిన 26-11-2018 తేది లోపుగా క్షయ నివారణ అధికారి, విజయనగరం వారికి తెలుపగలరు.

24/11/2018 26/11/2018 చూడు (167 KB)