ముగించు

డి ఆర్ డి ఎ పెన్షన్

ప్రభుత్వం 1995 లో పెన్షన్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది మరియు దాని అమలు జిల్లాలో రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్లకు అప్పగించబడింది. తరువాత, 2005 లో, పెన్షన్ పథకం అమలును DRDA కి అప్పగించారు. అన్ని పేదలకు మరియు బలహీనమైన, ప్రత్యేకంగా పాత మరియు బలహీనతలకు మరియు వారి జీవితంలో ఆనందం తీసుకురావడానికి, మరియు ఆ ప్రక్రియలో మెరుగుపరచబడిన పెన్షన్ వోన్ఫ్, సెప్టెంబరు, 14 న అక్టోబర్, 2014 క్రింది విధంగా.

వృద్ధాప్య పెన్షన్, వీవర్ పెన్షన్, వితంతువు పెన్షన్, అభయ హస్తం పెన్షన్ : Rs.200/- to Rs.1,000/-

వికలాంగుల పెన్షన్ (79% వరకు వికలాంగ శాతం కలవారికి ): రూ. .500/- to రూ. 1,000/-

వికలాంగుల పెన్షన్ (80% దాటి వికలాంగ శాతం కలవారికి ): రూ. 1500

అర్హతలు :

వృద్ధాప్య పెన్షన్:

65 సంవత్సరాలు ఫై బడి అనాధాలు అయ్యిన వారికీ లేక చుట్టాలు లేక ఏ ఆధారం లేని స్త్రీ లేక పురుషులకు వారికీ వృద్ధాప్య పెన్షన్ వర్తిస్తుంది.

వీవర్ పెన్షన్:

50 సంవత్సరాలు ఫై బడిన వారికీ లేక ఎంటువంటి ఆధారం లేని వారికీ వీవర్ పెన్షన్ వర్తిస్తుంది.

వితంతు పెన్షన్ :

హిందీ వివాహ చట్టం ప్రకారం 18 సంవత్సరాలు దాటిన స్త్రీలకూ

వికలాంగుల పెన్షన్ :

40 శాతం దివ్యాన్గులకు. ఎటువంటి వయో పరిమితి లేదు.

జారి చేయు అధికారం :

గ్రామాలలో :

గ్రామాలలో యం పి డి ఓ జారి చేయు అబ్ధికారి జన్మ భూమి కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు

అర్బన్ ఏరియా లో

:
మునిసిపల్ కమ్మిషనర్ జారి చేయు అధికారి జన్మ భూమి కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు