ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు ఎల్ కోట

ANMS of L.kota
PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number
L.Kota CHANDULURU G SARASWATHI 9505319474
L.Kota CHANDULURU D HYMAVATHI 9494976081
L.Kota GANGUBUDI AV LAKSHMI 9989993100
L.Kota GANGUBUDI K ESWARAMMA 9010484461
L.Kota GANIVADA D DEVI 8501077331
L.Kota GANIVADA M GANGALAKSHMI 9542508992
L.Kota JD PETA A DEVI 8374632191
L.Kota

KALLEPALLI

G KRISHNAMMA

9492453969

L.Kota KALLEPALLI T SANTHI 8985625513
L.Kota KHASAPETA B LAKSHMI 7036997842
L.Kota KHASAPETA P LAKSHMI 8897854402
L.Kota KOTYADA K KALAVATHI 9493312132
L.Kota KOTYADA K RATNAM 8008683605
L.Kota LATCHAMPETA I SESIKALA 9491036547
L.Kota LATCHAMPETA SK NOORJAHAN 9701893985
L.Kota LKOTA SKV PARVATHI 9052878849
L.Kota LKOTA CH PARVATHI 8978834364