ముగించు
మరిన్ని చూడండి

సంఘటన లేదు
JaganCM
శ్రీ వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి, ఆంధ్రప్రదేశ్
కలెక్టర్ విజయనగరం
డాక్టర్ హరి జవహర్ లాల్ ఐ.ఎ.ఎస్. కలక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్
APN