ముగించు
మరిన్ని చూడండి
  • ప్రదర్శించడానికి సమాచారం లేదు

సంఘటన లేదు
CM, AP
శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి, ఆంధ్ర ప్రదేశ్
CDM
శ్రీమతి నాగలక్ష్మి ఎస్ ఐ.ఎ.ఎస్. కలక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్

సహాయ ఫోన్ నంబర్లు

  • కోవిడ్-19 సహాయ సమాచారం 08922-236947
  • పరిష్కార వేదిక - 08922-274410,11,12,13,16
  • మీ కలక్టర్ కు అభ్యర్దన -1800-425-8048
  • బాలల కు సహాయం - 1098
  • మహిళల కు సహాయం -1091
  • పోలీసు సహాయం -1090, 100
  • విపత్తు నిర్వహణ మరియు ఉపశమనం - 1070
మరింత...