ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు గరుగుబిల్లి

ANMS of Garugubilli
PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number
RAVIVALASA RAVVALASA smt.J.Suneeta 9908331475
RAVIVALASA RAVVALASA smt.B.indirabala 9441626219
RAVIVALASA Nagooru smt.Y.Udayakumari 9441968548
RAVIVALASA Nagooru smt.Y.Vijayaram 9393518891
RAVIVALASA Thotapalli smt.D.Gangamma 9573413363
RAVIVALASA Thotapalli smt.Ch.Lakshmi 9618719810
RAVIVALASA M.K.putti smt.M.Krishnaveni 9441712762
RAVIVALASA M.K.putti smt.S.Kalavathi 9440910166
RAVIVALASA Pedabuddidi smt.Y.Krisnaveni 6281227491
RAVIVALASA Pedabuddidi smt.S.Sridevi 9618212961
Garugubilli Garugubilli V.Laxmi 8500897349
Garugubilli Garugubilli G.Janaki 6303840358
Garugubilli Raopalli K.laxmi 9490459317
Garugubilli Kothuru B.Satyavathi 6300787797
Garugubilli Gottivalasa N.Savitri 9492748296
Garugubilli Gottivalasa M.Sumathi 7382954224
Garugubilli Ullibadara M.Ananda Kumari 8333859153
Garugubilli Ullibadara B.Sri Devi 9676741616
Garugubilli Cinagudaba R.Kamalamma 9110788052
Garugubilli Cinagudaba Ch.Mangamma 8897807046
Garugubilli S.R.Peta S.Jaya 9160102370
Garugubilli S.R.Peta S.V.Ramanamma 9494010313