ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు గుర్ల

ANMS of Gurla
PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number
Thettangi thettangi P.Rani 8332909756
Thettangi thettangi M.Ramanamma 9493468805
Thettangi K.gandredu R.Suryam 9989810767
Thettangi K.gandredu R.Syamala 9494774953
Thettangi P.B.palli R.Krishnaveni 9490567008
Thettangi P.B.palli S.Gunnamma 9010406511
Thettangi chodavaram V.Appalakonda 9398004677
Thettangi Gujjingavalasa U.Vijayalaxmi 9490545251
Thettangi Gujjingavalasa Y.Santha 9441010873
Thettangi jammu B.Nagamani 9866689872
Gurla VALLAPURAM V.Venkatalaxmi 9000423465
Gurla PALAVALASA J.Surya Kumari 9390158203
Gurla KELLA M.PYDIRAJU 7036558774
Gurla PALAVALASA M.Lakshmi 8179107871
Gurla NADUPURU M Utharakumari 9491785363
Gurla NADUPURU S.D.V. Amrutha Laxmi 9652239276
Gurla KELLA G Saraswathi 9491840754
Gurla GURLA N shyamala 9492277620
Gurla CHINTALAPETA L.Gangamma 8333095580
Gurla CHINTALAPETA K.vijayakumari 9989013752
Gurla GARIKAVALASA G.Dhanalaxmi 9492929616
Gurla GARIKAVALASA J.Komali 9492841113
Gurla GURLA V.Eswari 7842342473
Gurla VALLAPURAM P.GOWRI 9618761821