ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు జామి

ANMS of Jami
PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number
ALAMANDA Alamanda Smt.M.Radha 9705553743
ALAMANDA Alamanda Kum.G.Saraswathi 9908256272
ALAMANDA Godukommu Smt.T.Latha 8985494057
ALAMANDA Godukommu Kum.Ch.Sanyasamma 9985377790
ALAMANDA A.R.Peta Smt.MHS Priyadarshini 8985172842
ALAMANDA A.R.Peta Smt.S.Lalithakumari 9603277176
ALAMANDA Bheemasingi Smt.BVLS.Narayanamma 9491840724
ALAMANDA Bheemasingi Kum.G.Lakshmi 8790757498
ALAMANDA Attada Smt.G.Udayakumari 9160497848
ALAMANDA Attada Smt.K.Lakshmi 9989074953
JAMI Jami Smt K.Mutyalamma 9866531355
JAMI Jami Smt T.Jayalakshmi 9703752809
JAMI Jami Smt K.Rajeswari 9502774532
JAMI Jami Smt K.Bhulakshmi 9491605906
JAMI J.D.Valasa Smt M.V.Lakshmi 9989047963
JAMI J.D.Valasa Smt K.Eswaramma 9490937969
JAMI Vizinigiri Smt Ch.Parvathi 9676607705
JAMI Vizinigiri Smt K.Geethanjili 9704911750
JAMI Chinthada Smt N.Chinathalli 9440379450
JAMI Chinthada Smt A.Aswani 9492246424