ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు జి ఎల్ పురం

7675916302

ANMS of G.L.Puram
PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number
REGIDI REGIDI G.SOMULAMMA 9963168173
REGIDI REGIDI T.KUMARI 9491679658
REGIDI GORADA P.KALAVATHI 8500653624
REGIDI GORADA A.NIRMALA 7382069758
REGIDI CH.BINNIDI M.SAVITRI 9490927249
REGIDI

CH.BINNIDI

V.TIRUMALAMMA

8500922624
REGIDI R.K.BAI P.SASIREKHA 8500784902
REGIDI R.K.BAI V.SARADA 8332041216
DUDDUKHALLU DUDDUKHALLA E.LAXMI 9490936948
DUDDUKHALLU DUDDUKHALLA T.RAJESWARI
DUDDUKHALLU DERUVADA M.SANYASAMMA 9441749805
DUDDUKHALLU DERUVADA CH.SWARNALATHA 9100380953
DUDDUKHALLU GOIPAKA B.NAGAMANI 9502060635
DUDDUKHALLU GOIPAKA P.KRISHNAVENI 9491475654
DUDDUKHALLU BABBIDI H.PARVATHI 8499809423
DUDDUKHALLU BABBIDI B.PRAMEELA 9441001496
Thadikonda Thadikonda RCH-II, Suseela 9491838633
Thadikonda IRIDI B Santhamma 9441512923
Thadikonda IRIDI -RCH-II P Nirmala 8500336309
Thadikonda Dummangi RCH-II B Dhamayanthi 8985742519
Thadikonda Rella RCH-II N Kanyakumari 8500943896
Thadikonda Kedaripuram RCH-II P Jyothilaxmi 9492593835
Thadikonda Kothaguda M Dhanalaxmi 9491571362
Thadikonda Kothaguda RCH-II N Usharani 9492047142
Thadikonda Elwinpeta RCH-II B Jyothilaxmi 9491601295
Thadikonda G L Puram M Prabhavathi 8985772712
Thadikonda G L Puram RCH-II K Sarasamma 9491105450
Thadikonda P Amity B Meenakshi 9440992386
Thadikonda P Amity RCH-II N Vijiya 8331936109
Thadikonda Manda RCH-II T Narayanamma 9494325988
Thadikonda Thadikonda A V Archana 9494687568
Thadikonda Dummangi K Deepika 9490262170
Thadikonda Rella A Chandrakala 9441580940
Thadikonda Kedaripuram V Satyavathi 9494778966
Thadikonda Manda K Kanchana 9491497228
Thadikonda Elwinpeta T Usha sri 8500057297