ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు దత్తిరాజేరు

table>

ANMS of Dattirajeru PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number Dattirajeru Dattirajeru S.LaxmiGowri 9441417202 Dattirajeru Dattirajeru N.Laxmi 9705800952 Dattirajeru Porali p.Lalita 9441962521 Dattirajeru Gadasam ch.Saikumari 9704190956 Dattirajeru Gadasam N.Uma 9010177731 Dattirajeru Datti v.Ramadevi 9676549937 Dattirajeru Datti T.Adilaxmi 9000267091 Dattirajeru Vangara R.Eswaramma 9441426730 Dattirajeru Vangara K.Gowri 9494333481 Dattirajeru Pedamanapuram B.Laxmi 9963946508 K.KOTHAVALASA K.KOTHAVALASA K.V.RAMANAMMA 9676582032 K.KOTHAVALASA K.KOTHAVALASA T.CHINNNAMMULU 8374949721 K.KOTHAVALASA P.L.VALASA V.BANGARAMMA 9652168496 K.KOTHAVALASA R.R.PURAM N.MANGAMMA 9550296763 K.KOTHAVALASA R.R.PURAM Y.NARASAMMA 9505204410 K.KOTHAVALASA PACHALAVALASA V.ANASUYA 9963510583 K.KOTHAVALASA PACHALAVALASA K.SANTHI 9177701287 K.KOTHAVALASA MARADAM R.MAHALAKSHMI 9441870753 K.KOTHAVALASA MARADAM P.KUMARI 9963740234 K.KOTHAVALASA INGILAPALLI P.RAMAYYAMMA 9676032160 K.KOTHAVALASA INGILAPALLI T.BHARATHI 7095173789