ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు సీతానగరం

ANMS of Seethanagaram
PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number
SEETHANAGARAM Pedabogila-1 A.SATYAVATHI 8500325296
SEETHANAGARAM Pedabogila-2 P.RAVANAMMA 9989579410
SEETHANAGARAM T.M.Kandi-1 K.PENTAMMA 9494010410
SEETHANAGARAM Bakkupeta-1 K.APPALAKONDA 8897805829
SEETHANAGARAM Bakkupeta-2 CH.SESI KUMARI 9052583275
SEETHANAGARAM Geddaluppi-1 K.JAYAMMA 9704570948
SEETHANAGARAM Geddaluppi-2 N.SATYAVATHI 8639350682
SEETHANAGARAM Kasipeta -1 Y.JYOTHI 9494331327
SEETHANAGARAM J.N.Peta-1 R.PADMAJANAIDU 9441610359
SEETHANAGARAM J.N.Peta-2 R.SWARNA 8106801075
SEETHANAGARAM Guchimi-1 G.INDIRA GANDHI 9440095931
SEETHANAGARAM Maripivalasa-1 P. MANAGAMMA 8142899500
SEETHANAGARAM Maripivalasa-2 S.JOJI 9491036656
PEDANKALAM PEDANKALAM D.SAI 9490544847
PEDANKALAM PEDANKALAM B.RAMADEVI 9492619239
PEDANKALAM BOORJA J.VENKATAMMA 9492450997
PEDANKALAM K D VALASA P.SRIDEVI 9494326373
PEDANKALAM K D VALASA K.MARTHAGRACE 9492455480
PEDANKALAM NIDAGALLU S.KUMARI 9491036637
PEDANKALAM NIDAGALLU J.GOURISWARI 9490575973
PEDANKALAM K S PURAM Y.INDIRA 9494917842
PEDANKALAM K S PURAM V.KRISHANA VENI 8886742616
PEDANKALAM GADELAVALASA P.SAVITRI 9490745074