ముగించు

కార్యనిర్వహణ చార్ట్

కలెక్టర్లు
క్రమ సంఖ్య పేరు ఎప్పటి నుండి ఎప్పటి వరకు
 1 శ్రీ. ఎస్.పి.కే నాయుడు, ఐ.ఎ.ఎస్ (కలెక్టర్ ఇన్ఛార్జ్ ) 1-6-1979 15-6-1979
 2 శ్రీ.యం.సి.మహాపాత్ర, ఐ.ఎ.ఎస్ 16-6-1979 23-7-1979
3 శ్రీ.ఎ కే ఝా, ఐ.ఎ.ఎస్ 27-7-1979 21-9-1979
4 శ్రీ.పి.వీ.భిడే, ఐ.ఎ.ఎస్ 22-9-1979 19-4-1981
5 శ్రీ.పాల్ భుయన్, ఐ.ఎ.ఎస్ 20-4-1981 9-4-1983
6 శ్రీ.వి.శర్మ రావు, ఐ.ఎ.ఎస్ 10-4-1983 28-3-1987
7 శ్రీ.జి.సుధీర్, ఐ.ఎ.ఎస్ 11-5-1987 26-10-1987
8 శ్రీ. యం.వి.ఎస్.ప్రసాద్, ఐ.ఎ.ఎస్ 27-11-1987 31-1-1989
 9 శ్రీ.యం.ఎస్.ప్రసాద్, ఐ.ఎ.ఎస్ 27-2-1989 5-12-1989
10 శ్రీ.జా.ఆర్.ఆనంద్, ఐ.ఎ.ఎస్ 18-1-1990 3-1-1991
11 శ్రీ.టి.రాధ, ఐ.ఎ.ఎస్ 4-1-1991 3-12-1992
12 శ్రీ.వి.నాగిరెడ్డి, ఐ.ఎ.ఎస్ 4-12-1992 11-1-1995
13 శ్రీ.టి.విజయ్ కుమార్, ఐ.ఎ.ఎస్ 11-1-1995 31-7-1996
14 శ్రీ.కే.ఆర్. దౌబ్ల్యు.ఏసుదాస్, ఐ.ఎ.ఎస్ 1-8-1996 23-5-1997
15 శ్రీమతి. పూనం మాలకొండయ్య, ఐ.ఎ.ఎస్ 23-5-1997 12-11-1999
16 శ్రీ.కే.మంగపతి రావు, ఐ.ఎ.ఎస్ 12-11-1999 12-7-2000
17 శ్రీ.హర ప్రీత్ సింగ్, ఐ.ఎ.ఎస్ 12-7-2000 24-10-2002
18 డాక్టర్. రజత్ కుమార్, ఐ.ఎ.ఎస్ 25-10-2002 17-11-2004
19 శ్రీ.బి.వెంకటేశ్వర్ రావు , ఐ.ఎ.ఎస్ 17-11-2004 18-11-2006
20 డాక్టర్.బి.కిషోర్, ఐ.ఎ.ఎస్ 18-11-2006 03-09-2008
21 శ్రీ.జి. రామనారాయణ రెడ్డి, ఐ.ఎ.ఎస్ 04-09-2008 30-06-2010
22 శ్రీ. యం.వీర బ్రహ్మయ్య, ఐ.ఎ.ఎస్ 03-07-2010 17-06-2013
23 శ్రీ.కాంతిలాల్ దండె, ఐ.ఎ.ఎస్ 18-06-2013 14-07-2014
24 శ్రీ.యం.యం.నాయక్ , ఐ.ఎ.ఎస్ 14-07-2014 29-07-2016
25 శ్రీ.వివేక్ యాదవ్ , ఐ.ఎ.ఎస్ 29-07-2016 17-05-2018
26 శ్రీ.యం.హరి జవహర్లాల్, ఐ.ఎ.ఎస్ 29-07-2016 నేటి వరకు
సంయుక్త  కలెక్టర్లు
క్రమ సంఖ్య పేరు ఎప్పటి నుండి ఎప్పటి వరకు
 1 శ్రీ. ఎస్.పి.కే నాయుడు, ఐ.ఎ.ఎస్ 1-6-1979 13-8-1979
 2 శ్రీ.పి.కే.అగర్వాల్, ఐ.ఎ.ఎస్ 23-8-1979 15-7-1981
3 శ్రీ.ఎ.రామ లక్ష్మణ్, ఐ.ఎ.ఎస్ 18-8-1981 18-2-1983
4 శ్రీ.బి.వి.జనార్ధన రెడ్డి, ఐ.ఎ.ఎస్ 18-2-1983 6-2-1984
5 శ్రీ.ఎస్.పట్టన్న, ఐ.ఎ.ఎస్ 1-4-1984 30-4-1987
6 శ్రీ.బి.కృపానందం, ఐ.ఎ.ఎస్ 30-4-1987 8-1-1989
7 శ్రీ.అజయ్ మిశ్ర, ఐ.ఎ.ఎస్ 9-1-1989 26-5-1990
8 శ్రీ.పి.సుబ్రహ్మణ్యం, ఐ.ఎ.ఎస్ 23-8-1990 3-1-1991
9 డాక్టర్. డి.సాంబశివ రావు, ఐ.ఎ.ఎస్ 22-3-1991 3-2-1992
10 శ్రీమతి .వీణ ఐశు,ఐ.ఎ.ఎస్ 2-6-1992 28-12-1993
11 శ్రీమతి.వై. శ్రీ లక్ష్మి , ఐ.ఎ.ఎస్ 30-12-1993 27-6-1996
12 శ్రీ.కే.చంద్ర మౌళి , ఐ.ఎ.ఎస్ 21-11-1996 25-7-1998
13 శ్రీ.కే.కృష్ణ రావు , ఐ.ఎ.ఎస్ 30-7-1998 21-5-1999
14 శ్రీ.ఆర్.వి. చంద్రవదన్ , ఐ.ఎ.ఎస్ 21-5-1999 30-4-2001
15 శ్రీ.కే.మహేష్ లింగం , ఐ.ఎ.ఎస్ 30-4-2001 30-11-2002
16 శ్రీమతి. బి. ఉదయ లక్ష్మి , ఐ.ఎ.ఎస్ (ఆఫ్ ఎ సి) 1-12-2002 24-12-2002
17 శ్రీ.డి. వర ప్రసాద్, ఐ.ఎ.ఎస్ 24-12-2002 28-11-2004
18 శ్రీ.యం.వీర బ్రహ్మయ్య, ఐ.ఎ.ఎస్(ఆఫ్ ఎ సి) 1-12-2004 8-12-2004
19 శ్రీ. కే. సిద్దార్థ గౌతమ్, ఐ.ఎ.ఎస్ 8-12-2004 24-10-2005
20 డాక్టర్. యం. జగన్ మోహన్, ఐ.ఎ.ఎస్ 24-10-2005 28-02-2008
21 శ్రీ బి. రామయ్య , ఐ.ఎ.ఎస్ 14-04-2008 02-09-2008
22 డాక్టర్.పి.లక్ష్మి నరసింహం, ఐ.ఎ.ఎస్ 04-10-2008 10-03-2010
23 శ్రీ ఎచ్ .అరుణ్ కుమార్ , ఐ.ఎ.ఎస్ 05-04-2010 30-04-2011
24 శ్రీమతి. పి.ఎ.శోభ , ఐ.ఎ.ఎస్ 26-06-2011 17-02-2014
25 శ్రీ బి . రామ రావు, ఐ.ఎ.ఎస్ 17-02-2014 06-12-2015
26 శ్రీ శీఖేష్ బి లత్కర్, ఐ.ఎ.ఎస్ 06-12-2015 10-05-2018
27 శ్రీ. వెంకట రమణ రెడ్డి , ఐ.ఎ.ఎస్ 10-5-2018 నేటి వరకు