ముగించు

కేంద్ర ప్రభుత్వ త్రాగునీరు మరియు పారిశుధ్య జాయింట్ సెక్రటరీ మీటింగ్ లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్

తేదీ 17.08.2018 న కేంద్ర ప్రభుత్వ త్రాగునీరు మరియు పారిశుధ్య జాయింట్ సెక్రటరీ మీటింగ్ లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్