ముగించు

కోర్టులు

ప్రారంభమైనప్పటి నుండి చారిత్రాత్మక దృక్పథం

  • విజయనగరం జిల్లా కోర్టు 1981 వ సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది . జిల్లా లో 23 కోర్టులు, అందులో  5 జిల్లా కోర్టులు, 3 సీనియర్ సివిల్ న్యాయస్థానాలు, 1 జిల్లా లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ మరియు 14 జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్టులు ఉన్నవి.
  • శ్రీ రామలింగస్వామి 1 వ ప్రధాన ప్రిన్సిపాల్ జిల్లా మరియు సెషన్స్ జడ్జి, విజయనగరం, 25 జిల్లా న్యాయవాదులు ప్రధాన జిల్లా మరియు సెషన్స్ జడ్జ్గా పనిచేశారు.
  • శ్రీ ఆలపాటి  గిరిధర్, ప్రిన్సిపాల్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ సెషన్స్ జడ్జ్, విజయనగరం 26 వ ప్రిన్సిపల్ జిల్లా & సెషన్స్ జడ్జి, విజయనగరంగా పనిచేస్తున్నారు.

సంస్థ చార్ట్ మరియు బ్రీఫ్ ప్రొఫైల్

విజయనగరం జిల్లాలో 09 కోర్ట్ కాంప్లెక్సులు ఉన్నాయి

 1. ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ కాంప్లెక్స్, విజయనగరం
 2. II అదనపు జిల్లా కోర్టు కాంప్లెక్స్, పార్వతీపురం
 3. సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్ట్ కాంప్లెక్స్, బొబ్బిలి
 4. జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్ట్ కాంప్లెక్స్, చీపురుపల్లి
 5. జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్ట్ కాంప్లెక్స్, గజపతినగరం
 6. జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్ట్ కాంప్లెక్స్, కొత్తవలస
 7. జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్ట్ కాంప్లెక్స్, సాలూరు
 8. జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్ట్ కాంప్లెక్స్, శృంగవరపుకోట
 9. ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్ట్ కాంప్లెక్స్, కురుపాం

కోర్ట్ మ్యాప్

విజయనగరం కోర్టుల  వివరాలు
క్రమ సంఖ్య కోర్ట్ పేరు ఫోన్ నెంబర్

జిల్లా సెషన్స్ జడ్జ్ కోర్ట్స్

1 ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్ & సెషన్స్ జడ్జ్ కోర్ట్, విజయనగరం 08922-255823
2 I అదనపు జిల్లా మరియు సెషన్స్ జడ్జి కోర్టు , విజయనగరం 08922-255133
3 II అదనపు జిల్లా & సెషన్స్ జడ్జ్ కోర్ట్, పార్వతీపురం 08963-220360
4 కుటుంబ కోర్టు-కామ్ -3 అదనపు జిల్లా కోర్టు, విజయనగరం 08922-255676
5 ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి SC & STs కోర్ట్ – కమ్- IV Addl. జిల్లా కోర్టు, విజయనగరం 08922-255795

సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్స్

6 సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టు, విజయనగరం 08922-255669
7 సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టు, పార్వతీపురం 08963-221068
8 సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టు, బొబ్బిలి 08944-255419
9 జిల్లా లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ 08922-255767

ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్స్

10 ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్ , విజయనగరం 08922-255047
11 ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్ , పార్వతీపురం 08963-221085
12 ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్ , బొబ్బిలి 08944-255264

అదనపు  జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్స్

13 అదనపు జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్, విజయనగరం 08922-255895
14 అదనపు జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్, పార్వతీపురం 08963-221508
15 అదనపు జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్, బొబ్బిలి 08944-255336

జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్స్

16 జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్, చీపురుపల్లి 08952-283247
17 జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్, గజపతినగరం 08965-285246
18 జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్, కొత్తవలస 08966-263539
19 జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్, సాలూరు 08964-252241
20 జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్, శృంగవరపుకోట 08966-265203
21 స్పెషల్ Jmfc (ఎక్సైజ్ కోర్ట్), విజయనగరం 08922-255750
22 ప్రత్యేక మొబైల్ కోర్టు, విజయనగరం 08922-255761
23 ఫస్ట్ క్లాస్ కోర్టు జుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్, కురుపాం 08963-225880

 

పౌర న్యాయస్థానాల భూభాగ అధికార పరిధి
క్రమ సంఖ్య కోర్ట్ పేరు పరిధి
1 ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్ మరియు సెషన్స్ జడ్జ్ కోర్ట్, విజయనగరం  జిల్లా మొత్తం
2 I అదనపు జిల్లా మరియు సెషన్స్ జడ్జి కోర్టు , విజయనగరం జిల్లా మొత్తం
3 II అదనపు జిల్లా మరియు సెషన్స్ జడ్జ్ కోర్ట్, పార్వతీపురం జిల్లా మొత్తం
4 కుటుంబ కోర్టు-కామ్ -3 అదనపు జిల్లా కోర్టు, విజయనగరం జిల్లా మొత్తం
5 ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి SC మరియు STs కోర్ట్ – కమ్- IV Addl. జిల్లా కోర్టు, విజయనగరం జిల్లా మొత్తం
6 సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టు, విజయనగరం విజయనగరం , గంట్యాడ , భోగాపురం , డెంకాడ , పూసపాటి రేగ , నెల్లిమర్ల , గజపతినగరం , బొండపల్లి , మెంటాడ , దత్తిరాజేరు , చీపురుపల్లి, గరివిడి , గుర్ల , మెరకముడిదం , శృంగవరపుకోట , జామి, కొత్తవలస, లక్కవరపుకోట, వేపాడ
7 సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టు, పార్వతీపురం   పార్వతీపురం  , గరుగుబిల్లి , కొమరాడ , జియంమవలస , కురుపాం , గుమ్మలక్ష్మీపురం
8 సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టు, బొబ్బిలి   బొబ్బిలి , తెర్లాం , బాడంగి  , బలిజిపేట , సీతానగరం , సాలూరు , పాచిపెంట , మక్కువ ,  రామభద్రాపురం
9 ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్ , విజయనగరం  విజయనగరం , గంట్యాడ , భోగాపురం , డెంకాడ , పూసపాటిరేగ , నెల్లిమర్ల , గుర్ల
10 ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్ , పార్వతీపురం పార్వతీపురం  , గరుగుబిల్లి , కొమరాడ , జియంమవలస , కురుపాం , గుమ్మలక్ష్మీపురం
11 ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్ , బొబ్బిలి బొబ్బిలి , తెర్లాం , బాడంగి  , బలిజిపేట , సీతానగరం
12 జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్, చీపురుపల్లి   చీపురుపల్లి , గరివిడి , మెరకముడిడాం
13 జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్, గజపతినగరం గజపతినగరం , బొండపల్లి , మెంటాడ , దత్తిరాజేరు
14 జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్, కొత్తవలస కొత్తవలస, లక్కవరపుకోట, వేపాడ
15 జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్, సాలూరు సాలూరు , పాచిపెంట , మక్కువ ,  రామభద్రాపురం
16 జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్ట్, శృంగవరపుకోట శృంగవరపుకోట , జామి