ముగించు

గరివిడి పంచాయితీ కార్యదర్శులు

పంచాయితీ పేరు కార్యదర్శుల పేర్లు మొబైల్ నెంబర్
శేరిపేట బి ఆదినారాయణ 7993393363
తాటిగూడ బి ఆదినారాయణ 7993393363
అర్తమూరు బి అప్పలనాయుడు 9581918551
దువ్వాం బి అప్పలనాయుడు 9581918551
కోడూరు బి అప్పలనాయుడు 9581918551
కోనూరు బి ప్రసాద్ 7702554443
యం దుగ్గివలస బి ప్రసాద్ 7702554443
శివరాం బి ప్రసాద్ 7702554443
కొండ లక్ష్మీపురం బి రత్న కుమార్ 7569518855
తొండ్రంగి బి రత్న కుమార్ 7569518855
బొండపల్లి బి యు వి పి నాగేశ్వరి 9908835369
గొట్నంది బి యు వి పి నాగేశ్వరి 9908835369
గేడపువలస సి హెచ్ అత్చుతరావు 8309422126
కె పాలవలస సి హెచ్ అత్చుతరావు 8309422126
గదబవలస డి చిన్నరాములు 9494775189
కొండదాడి డి చిన్నరాములు 9494775189
మందిరావలస డి చిన్నరాములు 9494775189
కాపుశంబం ఈ ఈశ్వరరావు 9502102255
కొండశంబం ఈ ఈశ్వరరావు 9502102255
దేవాడ జి కృష్ణ 9160725925
దుమ్మే దా జి కృష్ణ 9160725925
కుమారం జి కృష్ణ 9160725925
కొండపాలెం యం వాసుదేవరావు 9160725925
వెదుళ్ళవలస పి వి ఎన్ చంద్రశేఖర్ 9391546529
రేగటి అగ్రహారం టి ఆదినారాయణ 9618259219
వి పి రేగ టి ఆదినారాయణ 9618259219
చుక్కవలస వి కిరణ్ కుమార్ 9866171251
ఏనుగువలస వి కిరణ్ కుమార్ 9866171251