ముగించు

డిక్లరేషన్ ప్రతిపాదనల ప్రచురణ-గోట్లం-నెల్లిమార్ల మధ్య కొత్త బై-పాస్ రైల్వే లైన్

ప్రచురణ తేది : 05/10/2019

డిక్లరేషన్ ప్రతిపాదనల ప్రచురణ-గోట్లం-నెల్లిమార్ల మధ్య కొత్త బై-పాస్ రైల్వే లైన్

కె.ఎల్.పురము – ద్వారపూడి (ఆంగ్లము)

కె.ఎల్.పురము – ద్వారపూడి (తెలుగు)

వేణుగోపాలపురం-ద్వారపూడి (ఆంగ్లము)

వేణుగోపాలపురం-ద్వారపూడి (తెలుగు)