ముగించు

నవరత్నాల పధకాలు లబ్దిదారులు

నవరత్నాల పధకాలు లబ్దిదారులు

పధకం పేరు లబ్దిదారుల జాబితా లబ్దిదారుల జాబితా
వై.ఎస్.ఆర్ కంటి వెలుగు కల్ల అద్దాలు పొందిన వారు వైద్యునికి రెఫెర్ చేసిన వారు
మన బడి నాడు నేడు పాటశాల జాబితా
వై.ఎస్.ఆర్ వాహన మిత్ర వాహన మిత్ర జాబితా
వై.ఎస్.ఆర్ రైతు భరోసా Farmers List లబ్దిదారుల జాబితా