ముగించు

పోలీస్ పెరేడ్ గ్రౌండ్లో ఘనంగా స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు