ముగించు

బాడంగి పంచాయితీ కార్యదర్శులు

పంచాయితీ పేరు కార్యదర్శుల పేర్లు మొబైల్ నెంబర్
బాడంగి ఎ జయప్రకాశ్ 9177684328
మల్లంపేట ఎ శ్రీనివాసరావు 9849721236
రాజేరు ఎ శ్రీనివాసరావు 9849721236
అన్నవరం సి హెచ్ ఆర్ వి కుమార్ 9441944605
పినపెంకి సి హెచ్ ఆర్ వి కుమార్ 9441944605
భీమవరం ఈ సత్యనారాయణ 9652264748
గొల్లది ఈ సత్యనారాయణ 9652264748
కోటిపల్లి యం కామేశ్వరి 9010577998
పాల్తేరు యం వెంకటరమణ 9441272163
పిండ్రంగివలస యం వెంకటరమణ 9441272163
వాడడ ఎన్ ఈశ్వరరావు 9866521453
గజరాయునివలస ఎన్ సాంబ మూర్తి రాజు 8019221635
పెదపల్లి ఎన్ సాంబ మూర్తి రాజు 8019221635
కోడూరు ఎన్ సూర్యనారాయణ 7032945897
ఆకులకట్ట పి మదుసుదనరావు 8919142966
వీరసాగరం పి మదుసుదనరావు 8919142966
బోత్సవానివలస పి మురళి 9441253879
గుడుపువలస పి మురళి 9441253879
ముగడ పి తిరుపతిరావు 9866742320
తెంటువలస పి తిరుపతిరావు 9866742320
డొంకినివలస షేక్ ఆశాబీ 8463912235
లక్ష్మీపురం వి మల్లికార్జునరావు 8985173720
పిన్నవలస వి మల్లికార్జునరావు 8985173720
పి వెంకంపేట వై సూర్యారావు 9441162801
పూడివలస వై సూర్యారావు 9441162801