ముగించు

బొండపల్లి పంచాయితీ కార్యదర్శులు

పంచాయితీ పేరు కార్యదర్శుల పేర్లు మొబైల్ నెంబర్
గొట్లాం సి హెచ్ నారాయణ 9908717312
కె అగ్రహారం సి హెచ్ నారాయణ 9908717312
గరుడబిల్లి సి హెచ్ సత్యవతి 9949178366
గిట్టుపల్లి సి హెచ్ సత్యవతి 9949178366
కొండకిండం డి శంకరరావు 9491573046
నెలివాడ డి శంకరరావు 9491573046
ఓంపల్లి డి శంకరరావు 9491573046
దేవుపల్లి జి నీలకంటాం 9493601617
మరువాడ జి నీలకంటాం 9493601617
బొండపల్లి జి శ్రీనివాసరావు 8074131614
ముద్దూరు జి శ్రీనివాసరావు 8074131614
రాచకిండం కె రామక్రిష్ణ 9440364641
రైంద్రం కె రామక్రిష్ణ 9440364641
వెండ్రం కె రామక్రిష్ణ 9440364641
జె గుమడం యం మహేశ్వరరావు 7729825911
కొత్తపాలెం యం మహేశ్వరరావు 7729825911
యం కొత్తవలస యం మహేశ్వరరావు 7729825911
వెదురువాడ యం మహేశ్వరరావు 7729825911
అంబటివలస యం ఆర్ సత్యనారాయణ 9553570349
బిళ్లలవలస యం ఆర్ సత్యనారాయణ 9553570349
కెరటం యం ఆర్ సత్యనారాయణ 9553570349
గోల్లుపాలెం ఆర్ వెంకటేశ్వరరావు 9849397636
కనిమెరక ఆర్ వెంకటేశ్వరరావు 9849397636
బి రాజేరు వి ఉర్మిలాదేవి 9966172322
బ రాజేరు వి ఉర్మిలాదేవి 9966172322
చిన్నతామరపల్లి వి ఉర్మిలాదేవి 9966172322
జి పి అగ్రహారం వి ఉర్మిలాదేవి 9966172322