ముగించు

మండలం లో గ్రామాలు

క్ర.సంఖ్య. రెవెన్యూ డివిజన్ మండలం గ్రామాల సంఖ్య గ్రామ పంచాయతీల సంఖ్య సెక్రటేరియట్‌ల సంఖ్య
1 బొబ్బిలి దత్తిరాజేరు 46 35 17
2 బొబ్బిలి గజపతినగరం 35 30 21
3 బొబ్బిలి బొండపల్లె 33 28 17
4 బొబ్బిలి మెంటాడ 37 31 19
5 బొబ్బిలి బొబ్బిలి 44 30 38
6 బొబ్బిలి రామభద్రపురం 32 22 17
7 బొబ్బిలి బాడంగి 29 25 18
8 బొబ్బిలి తెర్లాం 50 33 21
9 చీపురుపల్లి మెరకముడిదం 41 29 18
10 చీపురుపల్లి గరివిడి 38 31 23
11 చీపురుపల్లి చీపురుపల్లి 32 19 18
12 చీపురుపల్లి గుర్ల 39 42 24
13 చీపురుపల్లి నెల్లిమర్ల 33 28 24
14 చీపురుపల్లి వంగర 37 29
15 చీపురుపల్లి రెగిడిఆమదలవలస 51 39
16 చీపురుపల్లి సంతకవిటి 52 34
17 చీపురుపల్లి రాజం 31 21
18 విజయనగరం గంట్యాడ 45 36 22
19 విజయనగరం శృంగవరపుకోట 40 26 22
20 విజయనగరం వేపాడ 39 29 18
21 విజయనగరం లక్కవరపుకోట 32 31 23
22 విజయనగరం కొత్తవలస 28 25 21
23 విజయనగరం జామి 28 25 20
24 విజయనగరం విజయనగరం 23 22 74
25 విజయనగరం పూసపాటిరేగ 37 28 22
26 విజయనగరం డెంకాడ 28 27 17
27 విజయనగరం భోగాపురం 22 22 16