ముగించు

మెంటాడ పంచాయితీ కార్యదర్శులు

పంచాయితీ పేరు కార్యదర్శుల పేర్లు మొబైల్ నెంబర్
బుట్చిరాజుపేట ఎ లీలాకుమార్ 8332899438
మీసాలపేట డి గణపతిరావు 7799045432
పెదచామలపల్లి డి గణపతిరావు 7799045432
రాబండ డి గణపతిరావు 7799045432
అమ్మరాయవలస జి ప్రతిమాదేవి 9493538139
ఇప్పలవలస జి ప్రతిమాదేవి 9493538139
చింతలవలస కె అజయ్ కుమార్ 9000262001
పిట్టాడ కె అజయ్ కుమార్ 9000262001
ఇద్దన్నావలస ఖైరున్నిషా బేగం 8639509924
కొంపంగి ఖైరున్నిషా బేగం 8639509924
గురమ్మవలస ఎల్ శిరీషా 9642641985
జక్కువ ఎల్ శిరీషా 9642641985
బడెవలస ఎల్ వరప్రసాద్ 9948365506
జి టి పేట ఎల్ వరప్రసాద్ 9948365506
మెంటాడ ఎల్ వరప్రసాద్ 9948365506
జయతి పి రవిశంకర్ 8008245150
పోరాం పి రవిశంకర్ 8008245150
ఉద్దంగి పి రవిశంకర్ 8008245150
ఆండ్రా ఎస్ జగదీశ్వర్ రావు 9492545099
జగ్గాన్నధపురం ఎస్ జగదీశ్వర్ రావు 9492545099
లోతుగెడ్డ ఎస్ జగదీశ్వర్ రావు 9492545099
కంటుభుక్తవలస సాలూరు శ్రీనివాసకుమార్ 8332873376
చల్లాపేట షేక్ తాజ్ బేగం 9160813778
కైలాం షేక్ తాజ్ బేగం 9160813778
అగురు టి జగదీశ్వరి 7036556402
గుర్ల టి జగదీశ్వరి 7036556402
కుంటినివలస వి జగన్నాధం 9030093193
పెదమేడపల్లి వి జగన్నాధం 9030093193
కొండలింగాలవలస  వై ఆర్ చంద్రరావు 8500270255
కునేరు వై ఆర్ చంద్రరావు 8500270255