ముగించు

మెరకముడిదాం పంచాయితీ కార్యదర్శులు

పంచాయితీ పేరు కార్యదర్శుల పేర్లు మొబైల్ నెంబర్
రామయ్యవలస బి గోవిందా 9000833251
కొండలావేరు బి గోవిందా 9000833251
సోమలింగాపురం బి గోవిందా 9000833251
బూదరాయవలస సి హెచ్ వి సత్యనారాయణ 9849200168
సాతంవలస సి హెచ్ వి సత్యనారాయణ 9849200168
యాడిక సి హెచ్ వి సత్యనారాయణ 9849200168
భైరిపురం జి అనిల్ 9492592936
జి మర్రివలస జి అనిల్ 9492592936
చెల్లాపురం జి రఘుబాబు 9704002404
యం రావివలస జి రఘుబాబు 9704002404
చిన్నబంటుపల్లి పి మోహన్ 9441606447
గొట్టిపల్లి పి మోహన్ 9441606447
బిళ్లలవలస పి రామక్రిష్ణ 7997401523
మెరకముడిదాం పి రామక్రిష్ణ 7997401523
ఉత్తరావల్లి పి రామక్రిష్ణ 7997401523
గొల్లవలస పి త్రినధావర్మ 9441606334
రాచగుమడం పి త్రినధావర్మ 9441606334
ఇప్పలవలస ఆర్ అప్పారావు 9492546414
పులుగుమ్మి ఆర్ అప్పారావు 9492546414
గరుగుబిల్లి ఆర్ రఘూజీ 8885325342
ఊటపల్లి ఆర్ రఘూజీ 8885325342
భీమవరం యు ఈశ్వరరావు 9490462184
కోర్లాం యు ఈశ్వరరావు 9490462184
గర్భాం వై సుధాకార్ 9494015015