ముగించు

రామభద్రపురం పంచాయితీ కార్యదర్శులు

పంచాయితీ పేరు కార్యదర్శుల పేర్లు మొబైల్ నెంబర్
బుసాయవలస సి హెచ్ లక్ష్మి 9010316057
కొత్త రేగ సి హెచ్ లక్ష్మి 7989338992
కోటసిర్లం జి పద్మ 8985175090
సోంపురం జి పద్మ 8985175090
జన్నివలస గోర్జా ఉమాదేవి 9494110898
తారాపురం గోర్జా ఉమాదేవి 9494110898
ఇత్తలమమిడిపల్లి ఎల్ ముత్యాలనాయుడు 7799582986
పాతరేగ ఎల్ ముత్యాలనాయుడు 7799582986
రావివలస ఎల్ ముత్యాలనాయుడు 7799582986
రామభద్రాపురం ఎల్ ఆర్ యం డి ప్రసాదరావు 9440537891
కొండకెంగువ యం కె రాజశేఖర్ 9492086594
ముత్చర్లవలస యం కె రాజశేఖర్ 9492086594
ఆరికితోట ఎన్ వి క్రిష్ణవేణి 9490031338
దుప్పలపూడి ఎన్ వి క్రిష్ణవేణి 9490031338
మామిడివలస పి బంగారు బాబు 9989347078
మిర్తివలస పి బంగారు బాబు 9989347078
నరసాపురం పి బంగారు బాబు 9989347078
గొల్లలపేట పి పి సారధి రావు 9581819989
నైడువలస పి పి సారధి రావు 9581819989
కొట్టకి షేక్ హుస్సన్ 7780457974
సీతారాంపురం షేక్ హుస్సన్ 7780457974
రొంపల్లి టి వి రమణ 9618853025