ముగించు

జిల్లా ఖజానా కార్యాలయం

శాఖ వారీగా ఫిల్టర్ డైరెక్టరీ

వడపోత

జిల్లా ఖజానా కార్యాలయం
పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్ నెంబర్ ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్ ఫాక్ష్ నెంబర్ చిరునామా
ఆర్ ఎస్ వి కె విశ్వనాధ ప్రసాద్ ఉప సంచాలకులు (FAC) dtovzm@gmail.com 9848778482 08922-273671 జిల్లా ఖజానా కార్యాలయం, కలెక్టర్ కాంపౌండ్ , విజయనగరం
తెలు వెంకట రావు సబ్ ఖజానా అధికారి teluvenkat1964@gmail.com 9951602042 జిల్లా ఖజానా కార్యాలయం, కలెక్టర్ కాంపౌండ్ , విజయనగరం
రుద్రపాటి అశోక్ సమర్పణ కుమార్ సహాయ ఖజానా అధికారి kumar.rudrapati@gov.in 9951602032 జిల్లా ఖజానా కార్యాలయం, కలెక్టర్ కాంపౌండ్ , విజయనగరం
ఆరిక మన్మధరావు సహాయ ఖజానా అధికారి amr.0111002@gov.in 9951602033 జిల్లా ఖజానా కార్యాలయం, కలెక్టర్ కాంపౌండ్ , విజయనగరం
విధత్య జయమ్మ సహాయ ఖజానా అధికారి subtry2209@gmail.com 9951602034 జిల్లా ఖజానా కార్యాలయం, కలెక్టర్ కాంపౌండ్ , విజయనగరం
ఆరికతోట రమణమూర్తి వి యస్ సహాయ ఖజానా అధికారి (FAC) arikathota69@gmail.com 9951602033 జిల్లా ఖజానా కార్యాలయం, కలెక్టర్ కాంపౌండ్ , విజయనగరం
యం రమేష్ నాయుడు ఉప ఖజానా అధికారి mrnaidu74@gmail.com 9951602040 జిల్లా ఖజానా కార్యాలయం, కలెక్టర్ కాంపౌండ్ , విజయనగరం
పి శంకర్ ఉప ఖజానా అధికారి paddasankar@gmail.com 9951602044 జిల్లా ఖజానా కార్యాలయం, కలెక్టర్ కాంపౌండ్ , విజయనగరం
బోజంకి వెంకట సత్య ముత్యలనాయుడు ఉప ఖజానా అధికారి bvsmnaidu@gmail.com 9951602038 జిల్లా ఖజానా కార్యాలయం, కలెక్టర్ కాంపౌండ్ , విజయనగరం
దాడిసేట్టి శ్రీనివాసరావు ఉప ఖజానా అధికారి srinivas.dadisetti@gov.in 9951602036 జిల్లా ఖజానా కార్యాలయం, కలెక్టర్ కాంపౌండ్ , విజయనగరం