ముగించు

శ్రీమతి నాగలక్ష్మి ఎస్ ఐ.ఎ.ఎస్.

CDM

శ్రీమతి నాగలక్ష్మి ఎస్ ఐ.ఎ.ఎస్.

  • Duration: Current
  • Allotment Year: 2012
  • సర్వీస్: IAS
  • పరిచయం: 08922-276720
  • ఇమెయిల్: collector_vznm[at]ap[dot]gov[dot]in